Leie Kjøling

Hva må en tenke på ved leie av kjøling?

Å leie kjøling er aktuelt i mange forskjellige scenarioer. Enten det er snakk om akutte behov ved plutselig driftsstans, eller en mer planlagt operasjon, er det greit å være klar over at man kan leie kjøling av Energy Rent.

Teamet under har i mange år hjulpet våre kunder til å opprettholde produksjon, senke kostandene og til å levere høyere kvalitet.

leie kulde
Nøkkelpersonene du treffer når du leier kjøling

Leie Kjøling

Når en skal gå i gang med å leie kjøling så er det flere ting en må passe på. Først må kjølekapasiteten være bestemt, og her kan Energy Rent være behjelpelig med dimensjoneringen.

Varmeoverføringsvæsken er en meget viktig komponent. For å kunne dimensjonere korrekt kjølemaskin, og for å kunne ta ut de riktige pumpene, må man ha full kontroll på varmeoverføringsvæsken. Optimal kjølekapasitet er ikke nok hvis flowen er for lav, eller motsatt, vis korrekt flow men feil varmeoverføringsvæske.

Rett dimensjon på slanger og korrekt dimensjonerte varmevekslere er også viktig.

Vi skal i denne artikkelen diskutere forskjellige måter å angripe et prosjekt på, samt å vise hvordan vi kan unngå potensielle problem.

Her finner du våre kjølemaskiner for leie

Beste praksis ved å leie kjøling

For å beregne nødvendig effekt er det flere faktorer en må ta hensyn til. Her er det blant annet nyttig med informasjon om ønsket temperatur enten i et rom eller på isvannet, effekt (om dette er beregnet), flow, størrelse på lokalet og i hvilket materiale dette består av for å anslå u-verdi/isolasjonsverdi. Dette er gode indikatorer for å regne seg frem til effektbehovet.

Her vil ulike applikasjoner ha ulike krav og behov. For eksempel vil et datasenter eller serverrom ofte trenge en temperatur på rundt 20 grader for å sikre gunstige forhold for teknisk utstyr, med tilhørende luftfuktighet. Et kjøle og fryserom vil ha behov for utstyr tilpasset de lave temperaturene da isvannet fra kjølemaskinene vil være -10, og lavere, for å sikre en romtemperatur fra et par grader og nedover.

leie kjøling til isbane
Leie kjøling til isbane

For kjøl og frys er det også nødvendig med avriming for å fjerne isdannelser på viftene som levere kald luft i rommet. Vårt mobile utstyr er her egnet til å leie kjøling for akutt – og korttidsbehov. Skal en kjøle et telt eller en hall vil det ofte være dårlige isolasjonsverdier, derfor vil et høyt luftvolum være å foretrekke. En kan kjøre omluft for maksimal kjøleffekt, eller kombinere med frisklufttilførsel.

Til HVAC vil det ofte kun være behov for isvann der resten av infrastrukturen er eksisterende. Da kan du leie kjøling fra oss i form av en kjølemaskin.

1. Kjølemaskinen

Kjølemaskinen er selve hjertet i prosessen. En kjølemaskin består i all hovedsak av kompressor, fordamper, kondensator, kuldemediet og ekspansjonsventil. Det er trykk – og temperatur differensen man utnytter i en kuldeprosess.

Man opptar varme fra omgivelsene via fordamperen som holder et lavere trykk, og komprimerer kuldemediet opp – og ut i kondensatoren. Kondensatoren avgir den opptatte varmen via høyere trykk og temperatur.

Leie Tørrkjøler
Leie tørrkjøler til vann-til-vann kjølemaskin

I kondensatoren går gassen over til væske, derav navnet kondensator. Når all gass har gått over til væske ønsker man å underkjøle væsken litt før den treffer ekspansjonsventilen. Over ekspansjonsventilen synker trykket, og jo lavere trykk jo lavere temperatur. Det lave trykket blir generert av sugesiden på kompressoren.

Forskjellige type kjølemaskiner

Det er mange forskjellige måter å drive kulde – prosessen på. I all hovedsak snakker vi om luft-til-luft, luft-til-vann og vann-til-vann kjølemaskiner. Begrepene sier noe om hvordan vi opptar og avgir varme. For eksempel en luft-til-luft-kjølemaskin har en luftkjølt kondensator og en luftkjølt fordamper.

Følgelig vil en luft-til-vann ha en luftkjølt kondensator og vannkjølt fordamper, også kalt isvannsmaskin. Man produserer da kaldt vann, eller isvann. Det som er litt spesielt med kjølemaskiner er at effekten er oppgitt nominelt, noe som vil si ved et gitt område.

Normalt vil effekten være oppgitt i henhold til en gitt standard, for eksempel. EuroVent. Da er effekten oppgitt ved 7/12C isvann og 35C omgivende, altså nominell effekt.

leie kjøling
Leie kjølemaskin av Energy Rent AS

Utfordringen begynner når vi har et prosjekt hvor kunden trenger 100kW effekt ved -10C isvann. Her kan det oppstå utfordringer om det kun benyttes en kjølemaskin  med 100kW nominell effekt.

Nominell eller reell kuldeytelse

En tommelfinger regel sier at for hver grad man senker fordampningstemperaturen så synker effekten med rundt 3%. Det vil si at en 100kW kjølemaskin yter nesten halvparten ved -10C isvann. Det er viktig å dimensjonere for korrekt effekt slik at du både sikrer nok effekt, men også ikke overdimensjonerer og sliter ut utstyret på kort tid. For eksempel forkorter start og stopp levetiden betraktelig på kompressorer/kjølemaskinen og derfor bør den håndtere variasjonen i reell belastning.

Her kan det å leie kjøling være et godt alternativ hvor denne usikkerheten ikke legges på deg som kunde. Vi bistår både med prosjektering og justeringer, og vi kan enkelt bytte maskin om dette skulle være nødvendig.

leie kjøling av Energy Rent AS
Leie kjøling av Energy Rent AS

Plassering av kjøleanlegget

Ser en på permanente kjøleanlegg, er ofte ikke selve kjølemaskinen så stor, men tilbehør og rør tar betydelig større plass. Velger en å plassere kjøleanlegget innendørs må en gjerne ha tørrkjølere utendørs, eller veksler som veksler med en annen kilde, for eksempel sjøvann. Dette er prosesser som tar betydelig tid å designe, produsere, installere og sette i drift.

Er anlegget kritisk for driften vil en ofte ønske å teste anlegget før overlevering med en lastbank. Da kan en mobil lastbank varmesentral være et bra alternativ å leie for å utføre dette. En bør også vurdere behovet for redundans for uforutsette stopp i anlegget og fortsatt kjøre med drift på anlegget.

Dette er noe vi selv setter høyt hvor vi så langt som mulig kjører redundans på våre anlegg for kunde. Her er også våre maskiner KM170 et prisgunstig alternativ med 2 uavhengige kjølekretser og 4 kompressorer.

Et mobilt anlegg kan kjøres raskt i gang da utstyret kommer ferdig testet og klar til bruk. Dessuten har vi alt av tilbehør som fleksible slanger, buffertanker, pumper, shunter og mye mer for rask installasjon og drift.

Faktisk vil vi i de fleste tilfeller kunne ha drift innen 24 timer fra ordre!

2. Varmeoverføringsvæsken

Som navnet sier så skal varmeoverføringsvæsken overføre varme. Det er to plasser i kuldeprosessen over hvor man overfører varme; den ene  i fordamperen og den andre i kondensatoren.

Varmeoverføringsvæske
Kilfrost GEO – miljøvennlig varmeoverføringsvæske fra Energy Rent AS

Det er viktig å ha kontroll på varmeoverføringsvæsken for å unngå driftsproblemer og sikre optimal effekt. For eksempel er PH, lukt og farge gode indikatorer på tilstand på denne. For permanente anlegg kan det være lurt med årlig intervall for sjekk, og å sende væsken inn til lab for test og eventuelle korreksjoner i inhibitorpakken kan foretas.

Dårlig væske kan føre til korrosjon på metall eller pakninger, eller belegg i rør og vekslere. Dette fører igjen til lekkasjer, komponenter som svikter og dårlig effekt – og energiutnyttelse.

Vi tar miljøet på alvor

Vi i Energy Rent er opptatt av miljøet. I den forbindelse bruker vi så langt det lar seg gjøre miljøvennlig høyeffektiv varmeoverføringsvæske i alle våre leieprosjekt. Her kan du lese mer om den høyeffektive varmeoverføringsvæska Kilfrost GEO.

Når vi velger varmeoverføringsvæske så påvirker dette kuldeeffekten, trykkfall, pumper etc. For å ha kontroll på dimensjoneringen vil vi alltid beregne kuldeeffekten og pumpene etter kunnskap om hva slags varmeoverføringsvæske vi skal bruke. Så skal du leie kjøling av oss, vil vi spørre deg om nøkkelinformasjon for å levere et anlegg tilpasset ditt behov.

3. Dimensjonering av pumper

I et vannbårent anlegg spiller sirkulasjonspumpene en sentral rolle for at alt skal fungere som tiltenkt. Nødvendige hensyn til flow, varmeoverføringsvæsken, riktig innregulering og motstand, som pumpen må overvinne, er sentrale faktorer. Pumpen kan settes opp som on/off eller styres med for eksempel en frekvensomformer.

Pumpemodul
Leie pumpemodul

Vi tilpasser det mobile kjøleanlegget til ditt eksisterende system, og foretar trykkfallsberegninger på både det midlertidige systemet og kundesystemet, om vi kobler oss til dette.

Viktig med korrekt informasjon

Opplysninger som dimensjoner på rør, lengder, ventiler og annet er viktig informasjon for å sikre et velfungerende anlegg. Her regner vi oss frem til flow og mottrykk slik at effekten passer sammen med kjølemaskinene. En kjølemaskin må ha konstant flow, og må for eksempel ikke strupes igjen med en shuntventil. En kan løse dette på flere måter, med buffertank, varmeveksler eller bypass.

Når en har fått et overblikk over systemet i helhet og beregnet trykkfall må en passende pumpe tas ut. En pumpekurve brukes som underlag til utvelgelse, og en må også ta hensyn til tilgjengelig strøm, plass og leveringstid. Ved innregulering vil det være helt sentralt å sikre en god utlufting av anlegget, ha godt sug på pumpen, og å treffe så nært pumpekurven som tiltenkt.

Case

x meter med 4’’, effekt behøvd. Regner ut flow og trykkfall og tar ut pumpe etter dette.

Denne pumpen klarer å flytte ca. 18m3/h med et mottrykk på 4 bar, mens den er mest energieffektiv med 35m3/h og 3 bar mottrykk (40% etylenglykol/60% vann). For å treffe på ønsket driftsparameter kan en bruke virkemiddel som frekvensomformer, ventiler og manometer.

pumpekurve
Pumpekurve

Går anlegget uten ulyder, lekkasjer og på beregnet effekt, samtidig som en oppnår resultatet en ønsker, så er en langt på vei. Pumpen er avhengig av gode vilkår som positivt sugetrykk (ofte 1bar) og riktig dimensjon på rør tilkoblet sugesiden av pumpen. Pumpekurven leses av med flow og trykk i korrelasjon.

Se vårt utvalg av leie pumper, og ønsker du å leie kjøling ta kontakt

4. Dimensjonering av varmevekslere

Varmevekslere brukes i kjøleanlegg for å skille ulike medier fra hverandre og sikre god kjøling. Dette kan være vann, glykol, sjøvann, kuldemedier og mye annet. Varmevekslere er utsatt for tilsmussing da de fungerer som et finmasket filter i systemet. Derfor bør en bruke filter, rense systemet godt før bruk og ha kontroll på varmeoverføringsvæsken i systemet.

leie varmevekslere
Leie varmevekslere

Det er veldig viktig å kjøre de to sidene mot hverandre i motstrøm for å sikre optimal overføring av temperaturen. Dette gir mest mulig overføringstid med størst mulig temperaturdifferanse. Varmevekslere varierer i størrelse, materiale og effekt alt etter behov, og jo mindre temperaturforskjell en ønsker mellom de to mediene, jo større og dyrere varmeveksler behøves.

Pass på for lav LMTD

For eksempel vil en LMTD på 2, det vil sei en temperaturforskjell mellom væsken på side 1 og 2, på 2 grader være vesentlig mindre i størrelse en om en ønsker LMTD på 1 grad/kelvin.

La oss vise en enkel beregning med et kjøleanlegg som kjører glykolblanding på 5/10 grader inn i varmeveksleren, og på andre siden ønsker en vann på 7/12 grader.

utleie varmevekslere
Leie varmevekslere

Dette gir en LMTD på 2 grader/Kelvin, og om en for eksempel ønsker en LMTD på 1 grad så er en tommelfingerregel at arealet på varmeveksleren dobles, og dermed også prisen.

Eksperter på midlertidig varmeoverføring

Vi har mange års erfaring med dimensjonering og salg av permanente varmevekslere, i tillegg til erfaring med mobile varmevekslere for midlertidig bruk. Dette sikrer at vi kan beregne systemer og levere et skreddersydd mobilt anlegg rett fra vår lagerhylle. Skal du leie kjøling strekker vi oss langt for å levere ønsket utstyr og kvalitet til avtalt tidspunkt og pris.

Krav til leveranse av nøyaktig temperatur

Om en ønsker nøyaktig temperatur, som vi for eksempel opplever med akvakultur/oppdrettsanlegg, kan det være en god ide å kjøre shunt for å oppnå dette. Vi har alt av tilbehør som sikrer raskt drift i anlegget; varmevekslere, fleksible slanger, shunt, akkumulatortanker, air handlere, tørrkjølere, ekspansjon, pumper og mye mer.

La oss hjelpe deg med å prosjektere den mobile kjøle løsningen. Dette gjør vi på svært rask tid.

5. Service og vedlikehold

I et kjøleanlegg er det svært viktig med service, som blant annet innebærer sjekk av væske, pumper, rør, ventiler og kjølemaskiner.

Spør oss om du trenger en god servicepartner i ditt område. Vi har et bredt nettverk i Norge som kan utføre dette. Ved planlagt eller uplanlagt driftsstans kan det være gunstig å leie et midlertidig anlegg, Energy Rent hjelper deg gjerne med å leie kjøling til ditt prosjekt.

Service på kjølemaskiner
Service på leieutstyr fra Energy Rent AS

Kjølemaskinen er service og F-gass nødvendig for å sikre drift. Det kan også være nødvendig med større reparasjoner og bytter av komponenter eller maskiner, for å ikke glemme de ulike kuldemedier som fases ut og må erstattes av nye typer med bedre GWP (Global warming potential). Da kan du leie kjøling av oss for å sikre drift.

Når det gjelder Tørrkjølere og kjøle/fryse coil er disse utsatt for tilsmussing utvendig og innvendig på coil/radiatoren. Utvendig må de vaskes med lavt trykk og holdes rene mens innvendig er det varmeoverføringsvæsken en må holde kontroll på for å unngå lekkasjer og effektreduksjon.

Skulle en tørrkjøler havarere og må byttes eller repareres, kan utleie av en mobil tørrkjøler eller kjøle/fryse coil fra Energy Rent være behjelpelig. Nye anlegg bør renses grundig før igangsetting for å fjerne rester etter olje og metal fra produksjonen. Vi kan bistå med kjemisk rens på både nye og gamle anlegg.

CIP
Profesjonell kjemisk rengjøring aka CIP utført av Energy Rent AS

6. Transport

Vårt kjøleutstyr står klar til uttrykning og vil, etter en test og kontroll, sendes rett på bil levert til dere til avtalt tid. Kjøleanlegget kan sendes på egen bil for rask leveranse, eller samlastens for rimeligste fraktkostnad.

Tåler tøff behandling

Kjølemaskinene og tilbehøret er laget for røff bruk. Det meste også for utendørs plassering i vær og vind. Kjøleutstyr plassert i rammer og containere sørger for enkel, rask og sikker flytting av utstyret for både lessing, lossing og ute på prosjektet under montering. Vi har et bredt utvalg av modulære mobile kjøleanlegg som sikrer deg tilgjengelig utstyr for å leie kjøling av oss.

Vi frakter kjøleutstyr over hele Norden gjennom våre fraktpartnere, og kan alltid levere på svært rask tid. Ofte er beregnet leveringstid, kun tid som går på frakt fra vårt lager og til dere.  Vår døgnåpne vakttelefon er der for deg når du måtte trenge umiddelbar hjelp.

Transport av kjølemaskin
Rask og presis transport av kjølemaskin

7. Leieavtale

En leieavtale gir mange fordeler for deg som kunde. Det sikrer rask leveranse, tilgang til et stort utvalg utstyr, og gir mulighet til å prøve deg frem med ulike typer utstyr og effektbehov. Du slipper å binde opp kapital i investeringer, men betaler løpende leie som kan avsluttes når du måtte ønske etter avtalt binding.

Ved en eventuelt driftsstans bytter vi ut utstyret til en annen maskin og sikrer videre drift.

Leieavtale kjøling
Leieavtale kjøling

Skal du utvide produksjonen, ha et stort prosjekt, eller flytte i nærmeste fremtid? Da kan leie kjøling fra Energy Rent være en god løsning for dere.

I tillegg får du et profesjonelt team i ryggen som bistår med teknisk utarbeidelse, montering og drift. De aller fleste av våre maskiner har fjernovervåkning med oppsett av alarmer, og kjapp utrykning dersom uhellet skulle være ute. Dersom dere ikke har egnet personell, eller ønske om å drifte anlegget selv, tar vi oss også av dette gjennom en driftsavtale.

Ta kontakt så tilpasser vi kjøleutstyret til ditt behov.

Leie kjøling av Energy Rent AS.

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.