Standard Kjøpsvilkår

02/16/2017

1. INNLEDNING 

Salgsbetingelsene gjelder dersom intet annet er avtalt skriftlig. Bindende avtale om salgs- og leveringsbetingelser er inngått når kjøperen mottar vår ordrebekreftelse. 

 


 

2. PRISER 

Prisene i ordrebekreftelsen er basert på gjeldende satser for transport, toll, avgifter og valutakurser. Det er tatt forbehold om rett til justering av prisene i tilfelle endringer av ovennevnte. Alle priser gjelder eksklusive merverdiavgift. 

 


 

3. TILBUD 

Dersom ikke annet er angitt i tilbudet eller det er skriftlig tilbakekalt, er dette gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.

 


 

4. TILBUDSBILAG 

Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre bilag til tilbudet er vår eiendom og må ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Tilbudsbilag er til orientering og er ikke bindende i enhver detalj. 

 


 

5. LEVERINGSTID 

Den oppgitte leveringstid gjelder fra den dagen Energy Rent AS mottar bestillingen. Leveringstiden er veiledende og basert på vår leverandørs oppgave samt forsendelsestid med sjø og/eller landtransport. Inntreffer Force Majeure, forlenges leveringstiden tilsvarende med forsinkelsen som Force Majeure situasjonen har skapt. Energy Rent AS fraskriver seg erstatningsansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måte blir forvoldt på grunn av forsinket levering, med mindre selger har utvist grov uaktsomhet. Kjøperens rett til å heve kjøpet på grunn av forsinket levering som skyldes vår leverandør, fraktførere eller andre kontrakt medhjelperes forhold, er betinget av at vi kan heve kjøpet hos vår leverandør. Energy Rent AS skal varsle kjøper om forsinkelsene og den varighet i så god tid som mulig. 

 


 

6. FAKTURERING 

Fakturering skjer ved levering. 

 


 

7. LEVERINGSBETINGELSER 

Alle sendinger er ex.works dersom ikke annet er avtalt i tilbudet.

 


 

8. FORSIKRING 

Transportforsikring besørges av kjøperen dersom ikke annet er avtalt. 

 


 

9. BETALINGSBETINGELSER 

Betaling skal skje netto pr. 15 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente.

 


 

10. EIENDOMSFORHOLD 

Varene er Energy Rent AS`s eiendom inntil fakturabeløpet med eventuelle påløpte renter er betalt (jfr. Pantelovens § 3-22). Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet, inklusive diskonto og påløpte kostnader. 

 


 

11. SIKKERHET 

Energy Rent AS forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet for fakturabeløpet. Slik sikkerhet kan kreves etter at bestilling er akseptert.

 


 

12. REKLAMASJON 

Reklamasjoner på feil ved varen eller leveringen og som ikke faller inn under garanti, se pkt. 13, må skje skriftlig innen 2 dager etter mottak av varen. Energy Rent AS forbeholder seg rett til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende. Men mindre selger har opptrådt uaktsomt, er selger uten ansvar for skade eller tap som kjøper påføres som følge av feil på varen. Dette gjelder også dersom kjøper blir erstatningsansvarlig overfor tredje person. 

 


 

13. GARANTISERVICE 

Garantitiden er 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil og er begrenset til gratis reparasjon og utskiftning av deler på Energy Rent AS`s verksted i den ordinære arbeidstid. Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantileveranse, reparasjon og vanlig service dekkes av kunden. Må garantiservice utføres hos kundes, belastes reise og diett etter regning. Garantiansvaret bortfaller hvis: 

a) Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke. b) Varen er skadet som følge av ukyndig bruk/behandling. 

 


 

14. PRODUKTANSVAR 

Energy Rent AS er ansvarlig for personskade bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Energy Rent AS eller noen Energy Rent AS svarer for. Energy Rent AS har intet ansvar for skade på fast eiendom, løsøre eller noen form for indirekte tap (driftstap, tapt fortjeneste etc.) Kjøper må føre bevis for de tap han har lidt, og for at Energy Rent AS er ansvarlig. Ethvert erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til 5% av varens pris opp til 100.000,- og 2,5% av overskytende beløp. 

 


 

15. TVISTER

Eventuelle tvister om forståelsen eller praktiseringen av disse salgs- og leveringsbetingelsene skal, hvis forhandlinger ikke fører frem, kunne kreves løst ved voldgift etter tvistelovens kap. 32.

 


 

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.